Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2017-2018

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMEN nr. 3344/16.03.2018, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor,


Anexa – Calendar

 

 


Anexa – Fișa de înscriere

 

 


Anexa – Metodologie echivalare

Situația înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ

     Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere, conform art. 14, alin. (3) din Metodologie

Rezultatele finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai I.Ş.J. Teleorman 2017

Lista cu rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2017-2018, în conformitate cu Procedura operațională Nr. 10925/25.09.2017

ANUNȚ SELECȚIE METODIȘTI 2017

     În urma evaluării dosarelor depuse în vederea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară.

     Conform Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ.

     Depunere dosare: în ziua de 03.10.2017 (8.00-14.00)


Număr locuri neocupate pe discipline


Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2017-2018

     În acord cu precizările Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2017-2018.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 10925/25.09.2017, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline