În atenţia cadrelor didactice înscrise la concursul de obţinere a gradului didactic II (sesiunea august 2013)

ANUNŢ IMPORTANT

     În perioada 3-7 iunie 2013 cadrele didactice înscrise la gradul didactic II (sesiunea august 2013) îşi vor completa dosarele de înscriere cu următoarele documente (conform OMECTS nr. 5561/31.10.2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar):

  • rapoartele de la inspecţiile curente şi speciale (copii autentificate prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ) – inspecţiile trebuie efectuate până la data de 05.06.2013;
  • un document din care să rezulte vechimea efectivă de predare la catedră a cadrului didactic de la obţinerea definitivării în învăţământ până la 31.08.2013 (în ani, luni, zile).