Duplicate acte studii

     Obținerea aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau al furtului actului de studii original.

     În vedrea obținerii aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în conformitate cu prevederile art.37 alin. (2) din O.M.E.N.C.S. nr.3844/2016, adresa de înaintare depusă de unitățile de învățământ va fi însoțită de următoarele documnete:

1. Cererea titularului adresată conducerii unității de învățământ (copie);

2. Declarția notarială/consulară, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare (denumirea actului de studii original, numele titularului, inițialele prenumelui tatălui/mamei și toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria și numărul actului, numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unității de învățământ emitente), împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea mențiune: "actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanție la o instituție de stat sau particulară, din țară sau din străinătate, și nu a fost înstrăinat cu bună-stiință altei persoane fizice sau juridice";

3. Dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

4. Copie după certificatul de nastere și căsătorie (în cazul schimbării numelui), certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ.

5. Copie carte identitate (buletin), certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ

6. Copie cotor (matcă) act de studiu pierdut, certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ

     Adresa de înaintare va conține obligatoriu următoarele mențiuni:

- Denumirea actului de studii original, numele titularului, inițialele prenumelui tatălui/mamei și toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria și numărul actului, numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unității de învățământ emitente, denumirea unității emitente de la acea dată.

- “Actele necesare au fost verificate și sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat cu O.M.E.N.C.S. nr.3844/2016”

     Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui act de studii, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, depunând un anunț care va cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original, numele titularului, inițialele prenumelui tatălui/mamei și toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria și numărul actului, numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unității de învățământ emitente.