Vizări acte de studii/documente școlare

     Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.

     Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua apostilarea actelor de studii la Instituția Prefectului.

     Pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.

     Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către inspectoratul școlar.

     Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. Titularul actului;

2. Soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale;

3. O altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la inspectoratul școlar.

     În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie tradusă în limba română şi legalizată;
  • să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.


     Acte necesare vizării actelor de studii/documentelor școlare:

1. Actul de studii/documentul școlar ce urmează a fi vizat, în original și copie simplă;

2. Adeverință de autenticitate (pentru fiecare act de studiu/document școlar), eliberată de unitatea de învățământ emitentă a actului de studii/documentului școlar ce urmează a fi vizat, în original (model);

3. Documente personale de identificare (in original și copie):

  • actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
  • certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;
  • actul de identitate al împuternicitului/rudei, dacă este cazul;
  • documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

4. Procura Notarială pentru persoanele imputernicite;

5. Cerere adresată Inspectorului Școlar General. Cererea este tip și se eliberează după verificarea actelor.


Model de adeverință autenticitate acte: