COMUNICAT DE PRESĂ - 30.10.2015

     În perioada 26-30 octombrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție tematică privind Respectarea în proiectare a planurilor cadru și a programelor școlare în vigoare pentru învățământul primar și reflectarea lor în activitatea didactică. Activitatea a avut următoarele obiective specifice:

 • Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora planificări calendaristice și proiecte ale unităților de învățare, conform programelor școlare și planurilor-cadru în vigoare; consilierea cadrelor didactice în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare didactică (Anexa 1 la/și OMEN nr. 5003/ 02.12.2014, OMEN nr. 3371/12.03.2013);
 • Evaluarea proiectării și activității la clasă din prisma utilizării conținuturilor învățării sugerate/indicate de programele școlare în vigoare, centrate pe competențe și/sau obiective de referință, operaționale;
 • Verificarea și analizarea portofoliului evaluărilor inițiale la fiecare clasă din învățământul primar, interpretarea rezultatelor înregistrate, a măsurilor pedagogice notate și proiectate de cadrul didactic;
 • Evaluarea competenței metodico-științifice a cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern, bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea cadrelor didactice în legătură cu necesitatea integrării ritmice a acestora în activitatea didactică.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 16 inspectori școlari și 24 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 36 de școli în care există clase de învățământ primar; s-au utilizat metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, după cum urmează:

 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
 • Asistenţe la ore, cu evaluarea strictă a aplicării planului cadru și a programelor școlare în vigoare, respectiv pentru evaluarea calității actului didactic;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare, analiza planului de măsuri proiectat după evaluarea inițială;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice;
 • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii, cu părinții, care să reflecte calitatea actului instructiv – educativ al cadrului didactic inspectat.

     Inspectorul școlar coordonator al inspecției tematice va întocmi un raport final în care vor fi incluse aspectele pozitive și negative constatate, recomandări și un plan de îmbunătățire.

BIROUL DE PRESĂ