Olimpiada de fizică 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 5 martie 2023

Olimpiada de fizică 2023

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei de fizică 2023

 • Data și locația de desfășurare: 05.03.2023 – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:00.
 • Proba teoretică va începe la ora 9:30 și va avea o durată de 3 ore.
 • Participarea la toate etapele olimpiadei se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare a olimpiadei.
 • Dacă un elev decide să participe la o clasă superioară, această opțiune se va face la etapa locală/județeană și rămâne valabilă pentru toate etapele ulterioare. Nu se admite participarea la o clasă inferioară.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național și sunt întocmite de Grupul de lucru cu responsabilități de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de notare pentru etapa județeană/ a sectoarelor Municipiului București pentru olimpiada de fizică, aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.
 • Elevii vor susține o probă scrisă cu durata de 3 ore, al cărei punctaj maxim este de 30 de puncte.
 • Proba scrisă va conține trei subiecte. Punctajul maxim ce poate fi obținut de candidat în urma rezolvării oricărui subiect este de 10 puncte.
 • Oricare subiect poate conține maxim două probleme propuse spre rezolvare, astfel ca numărul de cerințe per subiect să nu fie mai mare de 5, iar numărul total de cerințe al probei mai mare de 15.
 • Cu excepția etapei naționale, unul din cele trei subiecte ale probei scrise va avea, de regulă, tematică experimentală.
 • Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea mediilor obținute la fiecare subiect din proba de concurs.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 06.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal)
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană:
 • În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică pentru anul școlar 2022-2023 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria, în data de 6 martie 2023, între orele 10:00 – 16:00.
 • Contestațiile se depun pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestațiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. Cererea de contestație va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare

Regulamente: