Olimpiada de limba engleză 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11-18 martie 2023

Olimpiada de limba franceză 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11 martie 2023

Olimpiada de limba franceză 2023


Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2022-2023


     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alexandria, după cum urmează:

 • Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 11 martie 2023, între orele 14:00-16:00.
 • Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a) - proba scrisă, în data de 11 martie 2023, între orele 14:00-17:00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză nr. 24950/06.02.2023 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2023 nr. 24347/19.01.2023.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

CRITERIILE DE CALIFICARE - ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA FRANCEZĂ, 2023

     În baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, conform art. 6 alin. 1 și 2 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice - limba franceză nr. 24950/06.02.2023, Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba franceză, la nivelul județului Teleorman, anunță criteriile de calificare:

„Selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va face obiectiv și imparțial, pe clase. (...) La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte.ˮ

La etapa județeană, calificarea la etapa superioară se face astfel:

 • (2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 90 de puncte (nivel gimnazial), respectiv de 85 de puncte (nivel liceal).

     Conform prevederilor art. 7 alin (1) din Regulament, „la etapa națională a Olimpiadei va participa, din fiecare județ, pentru fiecare regim de studiu al limbii franceze, câte un elev, primul în ierarhia clasei/regimului de studiu al limbii franceze la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de prezentul regulament”.

     Art.8.(1) La etapa națională a Olimpiadei, atribuirea numărului de locuri suplimentare acordate unui judeţ/ municipiului București se face conform prevederilor art.15 alin (4) și (5) din Metodologia-cadru.

     (2) Pentru limba franceză, la etapa națională a Olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/clasă (13 locuri pentru categoria regim de studiu normal și 10 locuri pentru categoria regim de studiu intensiv/bilingv), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București şi calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 7 din prezentul regulament.

     (3) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale şi ocupă poziții în clasamentul realizat la nivel național care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform alin. (1).

Olimpiada de limba engleză 2023


Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2022-2023

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Liceul Teoretic A. Ghica din Alexandria, astfel:

 • 11 martie 2023, între orele 09:00-11:00 (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă
 • 11 martie 2023, între orele 09:00-12:00 (clasele a IX-a - a XII-a, A și B) - proba scrisă
 • 18 martie 2023 - proba orală (clasele a IX-a - a XII-a).

CRITERII DE CALIFICARE - ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ, 2023

     În baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, conform art. 6 alin. 1 și 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII – XII nr. 40LIF/31.01.2023, Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba engleză, la nivelul județului Teleorman, anunță criteriile de calificare:
     „Selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va face obiectiv și imparțial, pe clase. (...) La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte.ˮ

La etapa județeană, calificarea la etapa superioară se face astfel:

 • La nivel gimnazial se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la etapa județeană.
 • La nivel liceal, la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă. La etapa națională se pot califica participanții la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

     Conform prevederilor art. 7 alin (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII – XII nr. 40LIF/31.01.2023, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor va aplica criteriile specifice de departajare, după cum urmează:

Pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

 • punctajul de la proba scrisă (Use of English);
 • punctajul aferent elaborării povestirii;

Pentru clasele a IX a, a X a, a XI a și a XII a:

 • punctajul de la proba scrisă (Use of English);
 • punctajul de la proba integrată – eseu;
 • punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);
 • punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English.

     Alin (3) - În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (USE OF ENGLISH).

     La etapa națională a olimpiadei de limba engleză se alocă, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru fiecare județ, câte un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare secțiune. Vor fi selecționați elevii participanți la etapa județeană, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului minim prevăzut de precizările prezentului regulament.


     Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B, anul şcolar 2022-2023

Etapa locală

     Conform Calendarului olimpiadelor specialitatea limbi moderne nr. 1048/08.02.2023, etapa locală a olimpiadei de limba engleză liceu și gimnaziu are loc în data de 25 februarie 2023, ora 10.00, astfel:

 • Zona Alexandria - Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”
 • Zona Roșiorii de Vede - Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
 • Zona Turnu Măgurele - Colegiul Național „Unirea”
 • Zona Videle - Liceul Teoretic Videle
 • Zona Zimnicea - Liceul Teoretic

     Elevii vor fi prezenți în sală în intervalul 9:00-9:30 și vor avea asupra lor carnetele de elev vizate la zi, cărțile de identitate/certificatele de naștere.

     Olimpiada de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII nr. 40LIF/31.01.2023;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2023 nr. 24347/19.01.2023.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa județeană și națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.