Olimpiada națională de limbi clasice: greacă veche, latină 2024

Rezultate finale Olimpiadă latină - etapa județeană

 

 


Precizări Olimpiada națională de limbi clasice: greacă veche, latină

     Etapa județeană a Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină se va desfăşura vineri, 22 martie 2024, începând cu ora 10:00, la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria.

     Olimpiada se desfășoară pe două secțiuni:

  • Limba greacă veche (elină) – clasele a IX-a – a XII-a
  • Limba latină – clasa a VII-a (disciplina Elemente de limbă latină și de cultură romanică), clasele a IX-a – a XII-a

     Art.9 (1) La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.
     (2) La toate etapele Olimpiadei, este permisă utilizarea de către concurenți, în timpul probei, a dicționarelor latin/grec – român sau latin/grec – o limbă modernă, dar nu și a unor dicționare român/o limbă modernă – latin/grec sau a unor dicționare care conțin părți de morfologie/morfosintaxă (inclusiv tabele/scheme gramaticale, paradigme flexionare etc.).

     Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

     Calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea a minimum 70 de puncte la secțiunea limba greacă veche, respectiv 80 de puncte la secțiunea limba latină.

     Art.6 (1) La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/an de studiu/secțiune din fiecare județ/sector al municipiului București, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.
     (2) În situația de eventuală egalitate de punctaj la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, pentru locul I, se pot atribui locuri la etapa națională pentru toți câștigătorii locului I ex aequo doar dacă numărul total de concurenți care compun lotul județului/sectorului respectiv la etapa națională nu depășește numărul maxim de locuri atribuit județului/sectorului, în urma aplicării prevederilor art. 6, alin. (1) din prezentul regulament; în caz contrar, în vederea departajării lucrărilor aflate la egalitate pentru locul I, se aplică criteriile specifice stabilite de Comisia județeană/a municipiului București și comunicate înainte de proba scrisă.

Concursul național de selecție pentru olimpiada internațională de limba latină „Certamen Ciceronianum Arpinas” (clasele a XI-a și a XII-a) 2024

Precizări Concurs național de selecție pentru olimpiada internațională de limba latină „Certamen Ciceronianum Arpinas”

     Vineri, 22 martie 2024, ora 14:00, la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria se desfășoară concursul național de selecție pentru olimpiada internațională de limba latină „Certamen Ciceronianum Arpinas” (clasele a XI-a și a XII-a).

     Scopul competiției este selecția elevilor participanți în lotul restrâns al României la Olimpiada internațională de limba și literatura latină Certamen Ciceronianum Arpinas, care se desfăşoară anual la Arpino (Italia).

     Concursul de selecție constă într-o probă scrisă, individuală și obligatorie, cu durata de trei ore (timpul efectiv de lucru acordat concurenților), structurată după modelul subiectului de la etapa internațională, în conformitate cu precizările art. 2, alin. (1) din prezentul regulament.

    Punctajul maxim pentru proba de concurs este de 100 de puncte.

     Lotul național al României este constituit din primii șase elevi din clasamentul concursului național de selecție, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Olimpiada de limbi clasice - limba latină, 2023

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină

     Având în vedere calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - 2023 nr. 24347/ 19.01.2023, etapa județeană a Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină - are loc în data de 5 martie 2023, ora 10.00, în centrul de concurs Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Accesul elevilor în sală va fi în intervalul 9:00-9:30 și se va face pe baza carnetelor de elev vizate la zi, cărților de identitate/certificatelor de naștere.

     La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.

Olimpiada națională de limbi clasice: greacă veche, latină se desfășoară în conformitate cu:

  • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină, nr. 25356/15.02.2023

     Criteriile privind calificarea elevilor pentru etapa națională sunt prevăzute în art.6 din regulamentul specific menționat mai sus.