Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2019-2020


     Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la ART. 28 alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2019-2020 aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman din data de 13.02.2019


     Rezultatul contestațiilor depuse de cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2019 și solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2019, în anul școlar 2019-2020


     Listele finale cuprinzând cadrele didactice-FEMEI- care solicită continuarea exercitării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, în anul şcolar 2019-2020


     Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la ART. 28 alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2019-2020 aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ validată în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman


     Listele finale cuprinzând cadrele didactice-FEMEI- care, în baza ART. 28 din Metodologia cadru aprobată prin OMEN 5460/2018, modificată prin OMEN 5728/2018, solicită continuarea exercitării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, în anul şcolar 2019-2020


     Lista finală cuprinzând cadrele didactice care solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2019-2020, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar validate în Consiliul de administraţie al l.Ş.J. Teleorman din data de 06.02.2019


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC, conform anexei 2 la Metodologia-cadru de mobilitate (OMEN nr. 5485/2017)


O R D I N nr. 5460/2018
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020


Anexă la OMEN nr. 5460/2018
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020


Programe specifice pentru concurs titularizare


 

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2018-2019

O R D I N nr. 3017/2018
pentru modificarea și competarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN 5485/2017


Anexă la OMEN nr. 5485/2017
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019


Listă finală
Cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ şi validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 19.02.2018, prin derogare de la Metodologia-cadru, anexa la OMEN 5485/2017(conf. adresei MEN nr. 26393,414/2018)

Anunț

     Contestațiile se înregistrează la inspectoratul școlar în data de 20.02.2018, până la ora 16:30


Listă rezultate contestații
Lista cuprinzând rezultatul contestaţiilor depuse de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019


Lista finală
cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ şi validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman


Lista finală
cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar şi validate În Consiliul de administraţie al l.Ş.J. Teleorman


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC, conform anexei 2 la Metodologia-cadru de mobilitate (OMEN nr. 5485/2017)


O R D I N nr. 5485/2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Anexă la OMEN nr. 5485/2017
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2017-2018

     LISTA cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare, la cerere, în anul şcolar 2017-2018


     LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 12 IULIE 2017


     Lista finală cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2017 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, validată de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar


     REPARTIZARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN BAZA ART. 253 DIN LEGEA 1/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE


ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


ETAPA DE MOBILITATE - TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

Completare - Lista nominală a personalului didactic afectat de restrângere de activitate începând cu 01.09.2017


ANUNȚ
ETAPA DE MOBILITATE-COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


Desfășurare probe practice/orale în profilul postului

 

 


Lista catedre complete/incomplete vacante/rezervate pentru anul școlar 2017-2018

 

 


Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor - an școlar 2017-2018


Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2017 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2017-2018, aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ şi validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman


Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2017 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2017-2018, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar şi validate În Consiliul de administraţie al l.Ş.J. Teleorman


O R D I N nr. 5739/2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018


Anexă la OMECS nr. 5739/2016
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC


ORDIN Nr. 3086 din data de 16.01.2017, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017

ANEXA - Centralizator 2017

      Cultură generală 0          Învățământ special
  Cultură generală 1   Discipline tehnologice
  Cultură generală 2   Instruire practică
  Cultură generală 3   Palate și cluburi 1
  Cultură generală 4   Palate și cluburi 2

 

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2016-2017

LISTĂ PUNCTAJE FINALE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


ANUNȚ - ședința publică pentru repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art.253 din Legea 1/2011cu modificările și completările ulterioare

 

 


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-SOLUȚIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


Lista candidaților înscriși la pretransfer în alte județe - 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


ANUNȚ - proba practică pretransfer 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016

 

 


ANUNȚ - ȘEDINȚĂ PUBLICĂ SOLUȚIONARE RESTRÂNGERI 2016

 

 


LlSTĂ PUNCTAJE, EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE, ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

 


ANUNȚ
ETAPA DE MOBILITATE-COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Calendar       Fișă de evaluare  

Modele de cereri 2015

Modele de cereri pentru etapele de mobilitate - august 2015