COMUNICAT DE PRESĂ - 13.11.2015

     În săptămâna 09 - 13 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o Inspecţie Şcolară Generală la Liceul Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga. Cei 11 inspectori școlari și 7 profesori metodiști ai ISJ Teleorman implicați în inspecția școlară au făcut aprecieri asupra celor 7 arii tematice/domenii nominalizate în Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011.

     Inspecţia Şcolară Generală a urmărit:

a) evaluarea și monitorizarea activității unității de învățământ, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție;
b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unității de învățământ inspectate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației;
c) consilierea și sprijinirea unității de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

     Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, au fost utilizate diverse metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, precum:

  • Observarea activităților desfășurate la clasă;
  • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare;
  • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
  • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
  • Discuţii cu directorul unității de învățământ, cu profesorii, cu personalul didactic auxiliar, cu elevii și părinții acestora.

     Pe parcursul inspecției, au fost analizate diverse documente școlare, evaluându-se calitatea și eficiența acestora. Dintre aceste documente fac parte: planul de dezvoltare instituțională, raportul anual de evaluare internă, raportul de autoevaluare, cataloagele și registrele matricole, condica profesorilor, planurile operaționale ale diferitelor comisii constituite la nivelul unității de învățământ, precum și documentele ședințelor consiliului de administrație.

     Conform prevederilor Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, raportul scris final, întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică, va fi prezentat într-o ședință a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga.

BIROUL DE PRESĂ