Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic 2016

Anunț 20.04.2016 - concurs inspector școlar general adjunct și director CCD

 

 


ANUNȚ

     Ministerul Educației Națíonale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia probată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

 

 


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20 aprilie - 4 mai 2016

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

PROGRAM DE LUCRU PENTRU ZIUA DE 3 MAI 2016: 10:00 - 14:00


Model de certificat medical