Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2022-2023

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI DE METODIȘTI AN ȘCOLAR 2022-2023


     În perioada 26.09.2022-07.10.2022 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști, pentru anul școlar 2022-2023, în acord cu precizările Adresei ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 28/26.09.2022, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.

Depunerea dosarelor de înscriere

     În anul școlar 2022-2023, înscrierea candidaților se va face prin depunerea de către directorul/delegatul unității de învățământ a dosarelor, cu adresă de înaintare, și înregistrarea acestora la secretariatul ISJ Teleorman, în perioada anunțată. Vor participa la selecție numai candidații ale căror dosare întrunesc integral condițiile din prezenta procedură.

Documentele aferente pentru participarea la concursul de selecție sunt următoarele:

  • cererea de înscriere (redactată după modelul din Anexa nr. 2);
  • adeverință cuprinzând calificativele obţinute de cadrul didactic în ultimii 5 ani şcolari, în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 3);
  • adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 4);
  • dovada experienței în desfășurarea de activități didactice în sistem blended learning sau on-line, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, a unor activități de tip metodic certificată de conducerea unității de învățământ;
  • recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ unde cadrul didactic își desfășoară activitatea;
  • recomandarea inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare sau a inspectorului pentru proiecte educaţionale - pentru cadrele didactice care doresc să devină metodiști pentru activităţi extraşcolare sau pentru proiecte educaţionale;
  • dovada absolvirii cursurilor de formare continuă din cadrul unuia dintre următoarele proiecte ale Ministerului Educației: Programul de Reformă a Educației Timpurii (PRET), Programul pentru Educație Timpurie Incluzivă (PETI) și proiectul Educație Incluzivă și de Calitate (ETIC) – pentru cadrele didactice care doresc să devină metodiști pentru educator-puericultor;
  • copii ale următoarelor documente:

     - acte de studii (diploma de studii, foaia matricolă, certificat/adeverință de absolvire a modulului pedagogic);
     - carte de identitate, certificat de naștere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
     - actul de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar;
     - adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/a titlului științific de doctor;
     - adeverințe/certificate/diplome prin care candidatul face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ;

  • declarație pe propria răspundere (Anexa 9);
  • scrisoare de intenție.


ERATĂ: În TABELUL cu rezultatele obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2022-2023, în conformitate cu Adresa ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022, la poziția 102, în coloana Statut se modifică din Respins în Neevaluat


Procedura operațională de selecție