Precizări Definitivat 2018

     Având în vedere prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4814 din 31 august 2017 şi Calendarul de organizare și desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul școlar 2017-2018, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4815 din 31 august 2017, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018, se susține pe 18 iulie 2018 începând cu ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore;
 • Centrul de examen pentru proba scrisă a examenului național de definitivare este Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria, str. Carpați, nr. 15;
 • Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8.00-8.45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate;
 • Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate;
 • Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen;
 • Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria celor menționate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei de examen;
 • Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predare;
 • Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține examenul în sesiunea respectivă;
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru;
 • Candidații pot avea, în sala de examen, dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planuri de conturi pentru disciplinele economice;
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică;
 • Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenții supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă;
 • Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea și foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale;
 • În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea timpurie a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenții supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor;
 • Nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecției de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecției de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt);
 • Rezultatele probei scrise se afișează la sediul centrului de examen pe 24 iulie 2018;
 • Contestațiile se depun în perioada 24-25 iulie 2018 la sediul centrului de examen;
 • Rezultatele finale se afișează pe 27 iulie 2018.