Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al C.C.D. 2016

 Anunț 09.09.2016 - dată desfășurare concurs I.S.G.A./director C.C.D.

 

 


Anunț 19.08.2016 - concurs inspector școlar general adjunct și director C.C.D.

 

 


ANUNȚ - referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic

     Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director al Casei Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământ preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea universității sau a organului de conducere al instanței în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndelinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.

     Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul inspectoratului școlar pentru a/ale cărui funcție/funcții de inspector școlar general adjunct și director al casei corpului didactic candidează.

    Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe proprie răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

     Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0247 312 712, în perioada 22.08.2016-04.09.2016, între orele 8:00-16:30.


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
prof. Valeria GHERGHE

 

 


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 22 august - 4 septembrie 2016

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

Duminică: 10:00 - 12:00


Model de certificat medical