Monitorizarea utilizării echipamentelor primite prin programul PHARE TVET

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 10-14 decembrie 2012, o inspecţie pe tema monitorizării  modului de utilizare a echipamentelor primite prin programul PHARE TVET în  următoarele unităţi de învăţământ  din judeţ:

 • Colegiul Tehnic “David Praporgescu” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic ”Andrei Şaguna” Botoroaga;
 • Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria;
 • Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;
 • Liceul Tehnologic Măgura.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • înscrierea tuturor echipamentelor în inventarul şi în  documentele contabile ale şcolii;
 • instalarea  echipamentelor primite în condiţii optime de utilizare;
 • utilizarea eficientă a tuturor echipamentelor;
 • popularizarea programului prin organizarea de lecţii deschise, schimburi de experienţă, cercuri metodice pentru cadrele didactice de specialitate în noile laboratoare şi ateliere dotate prin programul Phare TVET;
 • accesul cadrelor didactice din şcoală la utilizarea echipamentelor.

Comunicat de presă - Monitorizarea activităţii didactice la clasa pregătitoare

     În perioada 3-7 decembrie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean va realiza o inspecţie în unităţi de învăţământ ale judeţului pe tema monitorizării activităţii didactice din perspectiva predării integrate la clasa pregătitoare.

     Obiectivele inspectiei tematice sunt:

 • Amenajarea spaţiului de învăţare al clasei, conform noilor orientări curriculare: mobilier adecvat, zone diverse de învăţare, elemente vii(plante), zone de expunere a lucrărilor, spaţiu de joacă;
 • Analiza proiectării şi planificării activităţii didactice, în viziune integrată, cu obiective ce susţin formarea competenţelor cheie, bazată pe lectura personalizată a programei şcolare (planificare –proiectare pe unităţi tematice ce conţin: competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi, resurse, evaluare);
 • Stabilirea conţinuturilor, a obiectivelor şi a mijloacelor de realizare pentru activitatea opţională (avizarea programelor şcolare pentru opţionale);
 • Proiectarea mijoacelor de evaluare secvenţială şi sumativă (tipuri de activităţi, jocuri, chestionare etc.);
 • Proiectarea activităţilor cu părinţii şi cu alţi parteneri educaţionali, a activităţilor extracuriculare (proiecte şi programe educaţionale derulate în care au fost implicaţi copiii de la clasa pregătitoare sau concursuri, vizite, drumeţii şi excursii);
 • Implicarea factorilor educaţionali în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurărea activităţii la clasa pregătitoare.

     Unităţile de învăţământ vizate sunt: Şcoala Gimnazială Furculeşti, Şcoala Gimnazială Lisa, Liceul Tehnologic Măgura, Şcoala Gimnazială Suhaia, Şcoala Gimnazială Băbăiţa, Şcoala Gimnazială Frăsinet, Şcoala Gimnazială Putineiu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Izlaz, Şcoala Gimnazială Mavrodin, Şcoala Gimnazială Nenciuleşti, Şcoala Gimnazială Poroschia, Şcoala Gimnazială Brânceni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Roşiori de Vede, Şcoala Gimnazială Rădoieşti.

CONSFĂTUIREA ANUALĂ A DIRECTORILOR

     Inspectoratul Şcolar Teleorman organizează joi, 25 octombrie  2012, ora 10:00 în Aula Universităţii “Valahia” din municipiul Alexandria, consfătuirea anuală cu directorii unitaţilor de învăţământ,  având la ordinea  de zi:

1. Raportul privind starea învăţământului în judeţul Teleorman pentru anul şcolar 2011-2012 - Inspector Şcolar General, prof. Valeria Gherghe

2. Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Teleorman pentru anul şcolar 2012-2013  - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea

3. Graficul  unic de monitorizare şi control – semestrul I - an şcolar 2012-2013  - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea

4. Oferta de formare profesională a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul şcolar 2012-2013  – Director Casa Corpului Didactic, prof. Cătălina Bălaşa

5. Priorităţi pe agenda de activităţi a Centrului Judeţean Resurse şi Asistenţă Educaţională în anul şcolar 2012-2013  – Director Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, prof. Adela Dorobanţu

6. Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2012-2013  – inspector şcolar pentru activitatea educativă – prof. Răzvan Vasile

7. Diverse

     La consfătuirea anuală vor participa alături de directorii unităţilor de învăţământ teleormănene şi  reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, director C.C.D.Teleorman, director C.J.R.A.E.,  reprezentanţi ai sindicatelor şi ai  mass-media.

BIROUL DE PRESA

Comunicat de presă - Clasa pregătitoare – provocări, dificultăți, rezultate

     Asociația Învățătorilor Teleormăneni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Teleorman, organizează joi, 18 octombrie 2012, ora 15.00, în Aula Universității „Valahia” din Alexandria, întâlnirea de lucru cu tema: „Clasa pregătitoare – provocări, dificultăți, rezultate”. Participă învățători și profesori pentru învățământul primar de la clasa pregătitoare, responsabili ai cercurilor pedagogice din învățământul primar și profesori metodiști pentru învățământul primar.

     La această manifestare sunt așteptați să participe:

 • Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prof.univ.dr. Ecaterina Andronescu;
 • Consilierul superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, managerul de proiect formare cadre didactice - clasa pregătitoare, prof. Merima Petrovici;
 • Directorul adjunct al Institutului de Științe ale Educației București, prof. Iliana Dumitrescu;
 • Prof.univ.dr. Marin Manolescu, Universitatea București;
 • Prof.univ.dr. Vasile Molan, Universitatea București.

Comunicat de presă - Schimb de experiență România - Irlanda

Schimb de experiență România - Irlanda

     În perioada 08-13.10.2012, o delegaţie din judeţul Teleorman a efectuat o vizită de studiu în Dublin, Irlanda, în cadrul proiectului POSDRU ID 37932, Beneficiar Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic cu tema „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”.

     Obiectivul general al proiectului se referă la creşterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pieţei muncii şi cu cerinţele de dezvoltare economică şi socială.

     Din delegaţia română au făcut parte reprezentanţi ai diferitelor instituţii din judeţ:  Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria municipiului Alexandria, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Teleorman, Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman şi FSLI.

     Vizita de studiu a presupus participarea la conferinţe programate de organizatori în diferite instituţii din comitatele Dublin şi Wexford din Irlanda care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei şi formării continue a resursei umane. În cadrul conferinţelor a fost abordată o gamă variată de teme cu referire la sistemul irlandez de educaţie, cadrul naţional de calificări pentru învăţământul vocaţional din Irlanda, parteneriatele pentru implementarea programelor de dezvoltare locală, formarea continuă şi reconversia profesională. O atenţie deosebită s-a acordat problematicii legate de funcţionarea parteneriatelor între furnizorii de educaţie, comunităţile locale, angajatori şi alţi parteneri sociali care au ca prioritate dezvoltarea sistemului de educaţie ca premisă pentru susţinerea dezvoltării locale, regionale şi naţionale.

     Activităţile desfăşurate în cadrul numeroselor întâlniri au prilejuit realizarea unor analize comparative ale sistemelor de educaţie şi formare continuă românesc şi irlandez, cu evidenţierea oportunităţilor pentru fiecare partener, schimburi de experienţă, exemple de bună practică privind implementarea programelor de formare şi dezvoltare durabilă locală care pot fi aplicate în cele două state.