SELECȚIE METODIȘTI 2018-2019

     Rezultate finale - etapa 2 - obținute la concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Rezultate finale  - etapa 2 - obținute la proba nr.2 Interviu a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Etapa 2 - Programul desfăşurării interviurilor pentru selecţia profesorilor metodişti pe specialităţi, 19 octombrie 2018


     Rezultate obținute la Etapa 2 - proba nr.1 Evaluarea CV-ului a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     În urma evaluării dosarelor depuse în vederea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară.

   Conform Adreselor MEN nr. 37620/13.09.2018, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2018-2019 și nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ.

Depunere dosare: în ziua de 16.10.2018 (8.00-16.00)
.


     Rezultate finale obținute la concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Rezultate finale obținute la proba nr.2 Interviu a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Programul desfăşurării interviurilor pentru selecţia profesorilor metodişti pe specialităţi, 09 octombrie 2018


     Rezultate obținute la proba nr.1 Evaluarea CV-ului a concursului pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu Procedura operațională nr. 12141/28.09.2018


     Organizarea selecției în vederea constituirii corpului de metodiști - an școlar 2018-2019

     În acord cu precizările Adresei MEN nr. 37620/13.09.2018, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2018-2019 și Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2018-2019.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 12141/28.09.2018, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Număr locuri metodiști

DEFINITIVAT 2019

Au fost publicate metodologia și calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2018-2019


METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5211/02.10.2018

 

 


CALENDARUL de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019

 

 


CERERE DE ÎNSCRIERE

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Înscrieri grade didactice II și I - an școlar 2018-2019

În perioada 1-31 octombrie 2018 se fac înscrieri pentru examenele de obținere a gradelor didactice II și I

Documente înscriere gradul II

 

 


Documente înscriere gradul I

Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2017-2018

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMEN nr. 3344/16.03.2018, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor,


Anexa – Calendar

 

 


Anexa – Fișa de înscriere

 

 


Anexa – Metodologie echivalare

Situația înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ

     Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere, conform art. 14, alin. (3) din Metodologie