Cursuri de formare profesională/perfecționare

     Urmare adresei nr. 81 din 12 iulie 2013 vă informăm că Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță, efectuează înscrieri în anul școlar 2013-2014 pentru următoarele cursuri:

1. Studii universitare de licență prin învățământ la distanță pentru specializările:

 • Pedagogie Muzicală – 180 credite (3 ani);
 • Interpretare Muzicală: Instrumente și Canto – 240 credite (4 ani).

     Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de bacalaureat care doresc a urma studii universitare finalizate cu diplomă de licență. Sunt vizate în principal cadre didactice cu calificare incompletă precum instrumentiști, coriști din filarmonici sau alte colective artistice.

2. Cursuri de formare profesională/perfecționare structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma față în față și on-line. Pentru obținerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor vârstnice, Ministerul Educației Naționale și CNFPA, participanții vor susține un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoștințelor teoretice și susținerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoștințelor și a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor. Aceste cursuri se organizează pentru următoarele ocupații:

 • Impresar artistic;
 • Referent de specialitate așezământ cultural;
 • Maestru sunet;
 • Cântăreț.

3. Cursuri postuniversitare. În urma programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform O.M. nr. 5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

 • Management artistic (15 credite);
 • Dirijat (12 credite);
 • Instrumente (10 credite);
 • Canto (10 credite);
 • Ilustrator muzical (10 credite).


     Înscrierile se fac în perioada 15-26 iulie 2013 și 9-24 septembrie 2013.

     Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.amgd.ro, secțiunea Învățământ la distanță – Oferta educațională sau la secretariatul Departamentului, zilnic între orele 11.00 – 14.00 la tel/fax 0264.598958.

Gradul didactic II – Universitatea din Craiova

     Urmare adresei nr. 3564/25.06.2013 vă informăm că Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează Programul de Pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II, la dsciplinele:

 • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (pentru profesori – toate specializările, învăţători – institutori – profesori pentru învăţământul primar, educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar);
 • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (specializarea educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Programul se va desfăşura în perioada 15-21 iulie 2013, între orele 9.00-18.00, conform unui orar stabilit de echipa de formatori şi comunicat în prima zi a Programului.

ÎNSCRIERI: În perioada 1-12 iulie (de luni până joi, între orele 9.00-12.00, la camera 433, în clădirea centrală a Universităţii din Craiova sau online, prin completarea fişei de înscriere, disponibilă pe site-ul Universităţii: www.ucv.ro).

TAXĂ: 200 lei. Taxa se plăteşte la casieria Universităşii din Craiova, cu menţiunea „pentru programul de pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii gradului II”, începând cu data de 16 iulie 2013, după ce candidaţii vor primi confirmarea coordonatorilor de program.

Gradul didactic II – Universitatea din Piteşti - Filiala Alexandria

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Filiala Alexandria a stabilit datele pentru examenul de obţinere a gradului didactic II după cum urmează:

1. Pentru învăţători:
- 20.08.2013 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica matematicii – scris
- 22.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

2. Pentru educatori:
- 21.08.2013 - Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – scris
- 23.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

     Menţionăm că taxa de examen este de 160 lei. Puteţi solicita informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.

Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti organizează prin intermediul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi D.P.P.D., Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR: activitate de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

     În documentele anexate veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri.

     Menţionăm că pot apărea modificări în privinţa datelor menţionate în anexe, ca atare solicitaţi informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.

Cursuri de conversie profesională

     Urmare adresei nr. 4592/10.06.2013 vă informăm că, în baza OMECTS nr. 6194/2012 şi a Hotărârii Senatului UVT Nr. 122 F/25.01.2013 şi Nr. 125 L/9.04.2013 privind organizarea cursurilor de conversie profesională, vă informăm că începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea „Valahia” din Târgovişte prin Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (D.Î.F.C.), derulează următoarele cursuri de conversie profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi de licenţă, pentru următoarele specializări:

1. Istorie
2. Geografie
3. Limba şi literatura engleză
4. Limba şi literatura franceză
5. Educaţie fizică sportivă
6. Informatică
7. Educaţie tehnologică
8. Muzică instrumentală

     În documentul anexat veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri de conversie.