Gradul didactic II – Universitatea din Craiova

     Urmare adresei nr. 3564/25.06.2013 vă informăm că Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează Programul de Pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic II, la dsciplinele:

  • Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (pentru profesori – toate specializările, învăţători – institutori – profesori pentru învăţământul primar, educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar);
  • Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (specializarea educatoare – profesori pentru învăţământul preşcolar).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Programul se va desfăşura în perioada 15-21 iulie 2013, între orele 9.00-18.00, conform unui orar stabilit de echipa de formatori şi comunicat în prima zi a Programului.

ÎNSCRIERI: În perioada 1-12 iulie (de luni până joi, între orele 9.00-12.00, la camera 433, în clădirea centrală a Universităţii din Craiova sau online, prin completarea fişei de înscriere, disponibilă pe site-ul Universităţii: www.ucv.ro).

TAXĂ: 200 lei. Taxa se plăteşte la casieria Universităşii din Craiova, cu menţiunea „pentru programul de pregătire psiho-pedagogică în vederea susţinerii gradului II”, începând cu data de 16 iulie 2013, după ce candidaţii vor primi confirmarea coordonatorilor de program.

Gradul didactic II – Universitatea din Piteşti - Filiala Alexandria

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Filiala Alexandria a stabilit datele pentru examenul de obţinere a gradului didactic II după cum urmează:

1. Pentru învăţători:
- 20.08.2013 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica matematicii – scris
- 22.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

2. Pentru educatori:
- 21.08.2013 - Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – scris
- 23.08.2013 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi sociologie a educaţiei – oral

     Menţionăm că taxa de examen este de 160 lei. Puteţi solicita informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.

Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR

     Vă informăm că Universitatea din Piteşti organizează prin intermediul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi D.P.P.D., Şcoala de vară cu tema: A DEVENI ŞI A FI EDUCATOR: activitate de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

     În documentele anexate veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri.

     Menţionăm că pot apărea modificări în privinţa datelor menţionate în anexe, ca atare solicitaţi informaţii suplimentare la nr. de telefon al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – filiala Alexandria - 0347/805559.

Cursuri de conversie profesională

     Urmare adresei nr. 4592/10.06.2013 vă informăm că, în baza OMECTS nr. 6194/2012 şi a Hotărârii Senatului UVT Nr. 122 F/25.01.2013 şi Nr. 125 L/9.04.2013 privind organizarea cursurilor de conversie profesională, vă informăm că începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea „Valahia” din Târgovişte prin Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (D.Î.F.C.), derulează următoarele cursuri de conversie profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi de licenţă, pentru următoarele specializări:

1. Istorie
2. Geografie
3. Limba şi literatura engleză
4. Limba şi literatura franceză
5. Educaţie fizică sportivă
6. Informatică
7. Educaţie tehnologică
8. Muzică instrumentală

     În documentul anexat veţi găsi detaliile necesare pentru înscrierea la aceste cursuri de conversie.

În atenţia cadrelor didactice înscrise la concursul de obţinere a gradului didactic II (sesiunea august 2013)

ANUNŢ IMPORTANT

     În perioada 3-7 iunie 2013 cadrele didactice înscrise la gradul didactic II (sesiunea august 2013) îşi vor completa dosarele de înscriere cu următoarele documente (conform OMECTS nr. 5561/31.10.2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar):

  • rapoartele de la inspecţiile curente şi speciale (copii autentificate prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ) – inspecţiile trebuie efectuate până la data de 05.06.2013;
  • un document din care să rezulte vechimea efectivă de predare la catedră a cadrului didactic de la obţinerea definitivării în învăţământ până la 31.08.2013 (în ani, luni, zile).