Formare continuă

ANUNŢ IMPORTANT

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la concursul

     de obţinere a gradului didactic II (sesiunea

     august 2012)

       

       În perioada 7-15 iunie 2012 cadrele didactice înscrise la gradul didactic II (sesiunea august 2012) îşi vor completa dosarele de înscriere cu următoarele documente (conform OMECTS nr. 5720/20.10.2009 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar):

  • Procesele verbale de la inspecţiile curente şi speciale (copii autentificate prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ);
  • Un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (pentru candidaţii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului ori pentru orice alte situaţii care ridică probleme privind vechimea la catedră se precizează vechimea în ani, luni, zile).

 


 

ANUNŢ IMPORTANT

     În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Seria a II-a – depunere dosare echivalare studii

     universitare de scurtă durată cu ciclul I de licenţă

     (OMECTS nr. 4111/22.05.2012)

     Urmare a modificării OMECTS nr. 5553/2011 prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 şi OMECTS nr. 4121/23.05.2012, în perioada 5-15 iunie 2012, cadrele didactice care doresc să obţină echivalarea studiilor universitare de scurtă durată, realizate prin colegiul pedagogic sau prin institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de licenţă şi care îndeplinesc condiţiile precizate în OMECTS nr. 5553/2011 cu modificările din OMECTS nr. 4111/22.05.2012, pot depune la IŞJ Teleorman - Perfecţionare, dosarul cu documentele menţionate în cererea de înscriere, în vederea obţinerii echivalării studiilor.

   


Materiale utile:

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA

OBŢINEREA GRADELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Precizări importante:

 

 


        Pentru efectuare inspecţiilor de specialitate/grade didactice în anul şcolar 2010-2011, vor fi utilizate de către inspectorii şcolari/ metodişti, modelele de rapoarte de inspecţie postate.