COMUNICAT DE PRESĂ - 20.11.2015

     În perioada 16 - 20 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a realizat o inspecție școlară cu tema Monitorizarea desfăşurării activităţilor educative și cultural sportive, planificate de către unităţile de învăţământ, în Săptămâna Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”

Obiectivele specifice ale inspecției tematice au fost:

 • Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a elabora documente de proiectare pentru activități educative specifice Săptămânii Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a proiecta activități educative extrașcolare care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a implica un număr cât mai mare de elevi / parteneri educaționali în activităţi extrașcolare în domeniul educației pentru cetățenie democratică;
 • Monitorizarea derulării activităților educative planificate.

     Pe parcursul inspecției școlare, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, s-au utilizat următoarele metode și procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare:

 1. Verificarea documentelor de proiectare și planificare a activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale;
 2. Analizarea proiectelor educaționale elaborate pentru activitățile planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale;
 3. Monitorizarea desfășurării efective a activităților planificate;
 4. Verificarea parteneriatelor încheiate pentru derularea proiectelor propuse;
 5. Discuții cu profesorii, elevii și părinții acestora.

     În inspecția școlară din cadrul Săptămânii Educației Globale au fost incluse 18 unități de învățământ de nivel pre-primar, primar, gimnazial și liceal, atât din mediul urban cât și din cel rural, fiind verificate următoarele documente: programul activităților educative planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale; dosarul Coordonatorului de proiecte și programe educative extrașcolare; dosarul comisiei de consiliere și orientare; dosarul Consiliului Școlar al Elevilor (în unitățile de învățământ cu nivel gimnazial și liceal).

     Cei 10 inspectori școlari și 3 metodiști ISJ implicați în activitatea de inspecție au constatat următoarele aspecte pozitive: existența documentelor de proiectare a activităților planificate în Săptămâna Educației Globale; adaptarea activităților propuse la particularitățile de vârstă ale elevilor; varietatea tipurilor de activități desfășurate: dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, vizionarea unor materiale video pe tema egalității; implicarea unui număr mare de elevi în activitățile derulate; diversitatea partenerilor educaționali participanți la activități; popularizarea activităților desfășurate în presa scrisă și în spațiul virtual.

     Dintre recomandările făcute se pot menționa: extinderea colaborării cu organizații / instituții a căror activitate se desfășoară la nivel județean/regional/național; aplicarea unor chestionare de satisfacție beneficiarilor din proiectele implementate; implicarea, în mai mare măsură, a Consiliului Școlar / Județean al Elevilor în proiectarea și implementarea activităților; intensificarea colaborării cu Asociația Părinților / Consiliului Reprezentativ al părinților din toate unitățile de învățământ.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 13.11.2015

     În săptămâna 09 - 13 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o Inspecţie Şcolară Generală la Liceul Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga. Cei 11 inspectori școlari și 7 profesori metodiști ai ISJ Teleorman implicați în inspecția școlară au făcut aprecieri asupra celor 7 arii tematice/domenii nominalizate în Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011.

     Inspecţia Şcolară Generală a urmărit:

a) evaluarea și monitorizarea activității unității de învățământ, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție;
b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unității de învățământ inspectate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației;
c) consilierea și sprijinirea unității de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

     Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, au fost utilizate diverse metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, precum:

 • Observarea activităților desfășurate la clasă;
 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
 • Discuţii cu directorul unității de învățământ, cu profesorii, cu personalul didactic auxiliar, cu elevii și părinții acestora.

     Pe parcursul inspecției, au fost analizate diverse documente școlare, evaluându-se calitatea și eficiența acestora. Dintre aceste documente fac parte: planul de dezvoltare instituțională, raportul anual de evaluare internă, raportul de autoevaluare, cataloagele și registrele matricole, condica profesorilor, planurile operaționale ale diferitelor comisii constituite la nivelul unității de învățământ, precum și documentele ședințelor consiliului de administrație.

     Conform prevederilor Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, raportul scris final, întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică, va fi prezentat într-o ședință a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 6.11.2015

     În săptămâna 02-06 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o inspecție tematică privind Aplicarea corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ, în anul școlar 2015-2016. Scopul inspecției a fost evaluarea și / sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională.

     Activitatea a avut următoarele obiective specifice (conform art. 40 din Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - Anexa 1 la OMECTS NR. 5547/06.10.2011):

O.1 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare şi consilierea acestora în vederea realizării activităţilor de proiectare;

O.2 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;

O.3 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată şi consilierea lor în legătură cu utilizarea acestor metode;

O.4 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea acestora în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare.

     Metodele şi procedeele de documentare, control, îndrumare și evaluare utilizate pe parcursul inspecției școlare au fost:

 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
 • Asistenţe la ore;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
 • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii;
 • Verificarea graficelor/ programelor de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naționale.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 14 inspectori școlari și 34 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 35 de unități școlare; aspectele pozitive și negative constatate, recomandările și planul de îmbunătățire vor fi incluse în raportul final întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 30.10.2015

     În perioada 26-30 octombrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție tematică privind Respectarea în proiectare a planurilor cadru și a programelor școlare în vigoare pentru învățământul primar și reflectarea lor în activitatea didactică. Activitatea a avut următoarele obiective specifice:

 • Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora planificări calendaristice și proiecte ale unităților de învățare, conform programelor școlare și planurilor-cadru în vigoare; consilierea cadrelor didactice în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare didactică (Anexa 1 la/și OMEN nr. 5003/ 02.12.2014, OMEN nr. 3371/12.03.2013);
 • Evaluarea proiectării și activității la clasă din prisma utilizării conținuturilor învățării sugerate/indicate de programele școlare în vigoare, centrate pe competențe și/sau obiective de referință, operaționale;
 • Verificarea și analizarea portofoliului evaluărilor inițiale la fiecare clasă din învățământul primar, interpretarea rezultatelor înregistrate, a măsurilor pedagogice notate și proiectate de cadrul didactic;
 • Evaluarea competenței metodico-științifice a cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern, bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea cadrelor didactice în legătură cu necesitatea integrării ritmice a acestora în activitatea didactică.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 16 inspectori școlari și 24 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 36 de școli în care există clase de învățământ primar; s-au utilizat metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, după cum urmează:

 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
 • Asistenţe la ore, cu evaluarea strictă a aplicării planului cadru și a programelor școlare în vigoare, respectiv pentru evaluarea calității actului didactic;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare, analiza planului de măsuri proiectat după evaluarea inițială;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice;
 • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii, cu părinții, care să reflecte calitatea actului instructiv – educativ al cadrului didactic inspectat.

     Inspectorul școlar coordonator al inspecției tematice va întocmi un raport final în care vor fi incluse aspectele pozitive și negative constatate, recomandări și un plan de îmbunătățire.

BIROUL DE PRESĂ

Reuniune de proiect ERASMUS+ KA2, Alexandria, 20-23 octombrie 2015

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în calitate de partener în cadrul proiectului  strategic ERASMUS+ "Effective School Management in EU Dimension", a organizat cea de-a treia reuniune de proiect, în perioada 20-23 octombrie 2015. La activități, alături de reprezentanții instituției gazdă, au participat delegați din următoarele organizații partenere în proiect: Karaman Il Milli Eǧitim Müdürlügü (Turcia), Regione Molise (Italia) și Nafarroako Ikastolen Elkartea din Regiunea Navarra (Spania).

     Pe parcursul ședințelor de lucru incluse în agenda reuniunii, participanții au evaluat activitățile derulate în cadrul proiectului până în acest moment, au realizat o analiză comparativă a chestionarelor aplicate cadrelor didactice din fiecare regiune implicată în acest parteneriat și au definitivat structura și conținutul produsului final al proiectului – un ghid de bune practici pentru management școlar eficient într-o dimensiune europeană. De asemenea, au fost stabilite atribuțiile fiecărui partener coordonator de regiune privind realizarea ghidului de bune practici care va fi prezentat în cadrul ultimei întâlniri de proiect organizată de instituția coordonatoare în Turcia.

     Agenda reuniunii a inclus și vizitarea a cinci unități de învățământ din județ, ca exemplificare a practicilor de management utilizate la nivelul acestora: Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiori de Vede, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiori de Vede și C.S.S. Turnu Măgurele. Fiecare unitate de învățământ a oferit participanților o prezentare a instituției, insistând asupra unor elemente privind curriculumul, activitățile extrașcolare, respectiv implicarea în proiecte și programe naționale/europene. Invitații au avut ocazia de a discuta cu reprezentanți ai echipelor manageriale, cu elevi și părinți ai acestora, precum și cu profesori de diverse discipline. De asemenea, elevii și cadrele didactice din școlile gazdă au pregătit un program artistic în care au fost evidențiate elemente de cultură, de tradiție locală și națională.

BIROUL DE PRESĂ