COMUNICAT DE PRESĂ - 6.11.2015

     În săptămâna 02-06 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o inspecție tematică privind Aplicarea corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ, în anul școlar 2015-2016. Scopul inspecției a fost evaluarea și / sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională.

     Activitatea a avut următoarele obiective specifice (conform art. 40 din Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - Anexa 1 la OMECTS NR. 5547/06.10.2011):

O.1 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare şi consilierea acestora în vederea realizării activităţilor de proiectare;

O.2 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;

O.3 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată şi consilierea lor în legătură cu utilizarea acestor metode;

O.4 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea acestora în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare.

     Metodele şi procedeele de documentare, control, îndrumare și evaluare utilizate pe parcursul inspecției școlare au fost:

 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
 • Asistenţe la ore;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
 • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii;
 • Verificarea graficelor/ programelor de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naționale.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 14 inspectori școlari și 34 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 35 de unități școlare; aspectele pozitive și negative constatate, recomandările și planul de îmbunătățire vor fi incluse în raportul final întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 30.10.2015

     În perioada 26-30 octombrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție tematică privind Respectarea în proiectare a planurilor cadru și a programelor școlare în vigoare pentru învățământul primar și reflectarea lor în activitatea didactică. Activitatea a avut următoarele obiective specifice:

 • Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora planificări calendaristice și proiecte ale unităților de învățare, conform programelor școlare și planurilor-cadru în vigoare; consilierea cadrelor didactice în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare didactică (Anexa 1 la/și OMEN nr. 5003/ 02.12.2014, OMEN nr. 3371/12.03.2013);
 • Evaluarea proiectării și activității la clasă din prisma utilizării conținuturilor învățării sugerate/indicate de programele școlare în vigoare, centrate pe competențe și/sau obiective de referință, operaționale;
 • Verificarea și analizarea portofoliului evaluărilor inițiale la fiecare clasă din învățământul primar, interpretarea rezultatelor înregistrate, a măsurilor pedagogice notate și proiectate de cadrul didactic;
 • Evaluarea competenței metodico-științifice a cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern, bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea cadrelor didactice în legătură cu necesitatea integrării ritmice a acestora în activitatea didactică.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 16 inspectori școlari și 24 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 36 de școli în care există clase de învățământ primar; s-au utilizat metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, după cum urmează:

 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
 • Asistenţe la ore, cu evaluarea strictă a aplicării planului cadru și a programelor școlare în vigoare, respectiv pentru evaluarea calității actului didactic;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare, analiza planului de măsuri proiectat după evaluarea inițială;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice;
 • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii, cu părinții, care să reflecte calitatea actului instructiv – educativ al cadrului didactic inspectat.

     Inspectorul școlar coordonator al inspecției tematice va întocmi un raport final în care vor fi incluse aspectele pozitive și negative constatate, recomandări și un plan de îmbunătățire.

BIROUL DE PRESĂ

Reuniune de proiect ERASMUS+ KA2, Alexandria, 20-23 octombrie 2015

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în calitate de partener în cadrul proiectului  strategic ERASMUS+ "Effective School Management in EU Dimension", a organizat cea de-a treia reuniune de proiect, în perioada 20-23 octombrie 2015. La activități, alături de reprezentanții instituției gazdă, au participat delegați din următoarele organizații partenere în proiect: Karaman Il Milli Eǧitim Müdürlügü (Turcia), Regione Molise (Italia) și Nafarroako Ikastolen Elkartea din Regiunea Navarra (Spania).

     Pe parcursul ședințelor de lucru incluse în agenda reuniunii, participanții au evaluat activitățile derulate în cadrul proiectului până în acest moment, au realizat o analiză comparativă a chestionarelor aplicate cadrelor didactice din fiecare regiune implicată în acest parteneriat și au definitivat structura și conținutul produsului final al proiectului – un ghid de bune practici pentru management școlar eficient într-o dimensiune europeană. De asemenea, au fost stabilite atribuțiile fiecărui partener coordonator de regiune privind realizarea ghidului de bune practici care va fi prezentat în cadrul ultimei întâlniri de proiect organizată de instituția coordonatoare în Turcia.

     Agenda reuniunii a inclus și vizitarea a cinci unități de învățământ din județ, ca exemplificare a practicilor de management utilizate la nivelul acestora: Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiori de Vede, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiori de Vede și C.S.S. Turnu Măgurele. Fiecare unitate de învățământ a oferit participanților o prezentare a instituției, insistând asupra unor elemente privind curriculumul, activitățile extrașcolare, respectiv implicarea în proiecte și programe naționale/europene. Invitații au avut ocazia de a discuta cu reprezentanți ai echipelor manageriale, cu elevi și părinți ai acestora, precum și cu profesori de diverse discipline. De asemenea, elevii și cadrele didactice din școlile gazdă au pregătit un program artistic în care au fost evidențiate elemente de cultură, de tradiție locală și națională.

BIROUL DE PRESĂ

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic "Effective School Management in EU Dimension"

     În perioada 20-23 octombrie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman este gazda celei de a treia întâlniri transnaționale a proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+ – Acţiunea KA2 – parteneriate strategice (Cooperare și inovare pentru Bune practici), cu titlul "Effective School Management in EU Dimension", număr de identificare 2014-1-TR-KA201-013209. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Turciei, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020.

     Proiectul se derulează în perioada septembrie 2014 – august 2016 și urmărește cooperarea între 4 regiuni din Europa în scopul dezvoltării de bune practici în domeniul managementului școlar. Instituția coordonatoare a proiectului este Karaman Il Milli Eǧitim Müdürlügü (Turcia), având ca parteneri: Regione Molise (Italia), Regiunea Navarra (Spania) și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România).

     Agenda reuniunii cuprinde: întâlnirea oficială a reprezentanților instituțiilor partenere, vizite în școli (Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiori de Vede și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiori de Vede), ședințe de lucru în care vor fi analizate rezultatele obținute în cadrul proiectului până la acest moment, analiza comparativă a chestionarelor aplicate profesorilor din fiecare dintre cele patru regiuni implicate care vizează schimbul de idei și practici educaționale și manageriale, din perspectiva aspectelor sensibile ale managementului școlar eficient într-o dimensiune europeană.

19.10.2015

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 09.10.2015

     În săptămâna 5-9 octombrie 2015, la nivelul județului Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție școlară cu tema Verificarea respectării reglementărilor în vigoare privind transferul elevilor şi a modului de numire a profesorilor diriginţi la clase în unitățile de învățământ, în anul școlar 2015-2016.

     Inspecția tematică, în cadrul căreia au fost verificate 34 de unități de învățământ gimnazial și liceal, a urmărit modul în care au fost respectate prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5115/15.12.2014, referitoare la tema inspecției. Aspectele constatate vor fi centralizate într-un raport final al inspecției care va fi analizat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     În Comisia paritară inspectorat-sindicate, întrunită în ședință în săptămâna 5-9 octombrie 2015, au fost repartizate 20 de cadre didactice pe ore/catedre vacante/rezervate, în vederea angajării pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 aprobată prin O.M.E.N. nr. 4895/2014.

BIROUL DE PRESĂ