COMUNICAT DE PRESĂ 23.02.2016

     Astăzi, 23 februarie 2016, la nivelul județului Teleorman, s-au încheiat probele scrise din cadrul Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. La limba și literatura română au participat 2704 elevi din cei 2980 înscriși, iar la matematică au fost prezenți 2692 de elevi. Rezultatele se vor afișa în data de 4 martie 2016.

     Conform Procedurii privind organizarea și defășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către profesori evaluatori din unitatea de învățământ în care se desfășoară simulările naționale. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, din care un profesor care predă la clasă. Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă și se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului.

     Rezultatele obținute de elevi se vor analiza la nivelul fiecărei clase, în cadrul consiliului profesoral, precum și în ședințele cu părinții. În urma acestei analize, fiecare unitate de învățământ va înainta către inspectoratul școlar un raport care va include și un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii performanțelor obținute.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ (05.02.2016)

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 26-29 ianuarie 2016, reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785, întâlnire organizată la Bangor în Irlanda de Nord.

     Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2015 – 31 august 2017.

     Instituția coordonatoare a proiectului este Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia), Association of Life Volunteers ALV (Turcia). Parteneriatul strategic urmărește cooperarea celor șase instituții în scopul dezvoltării de bune practici în problematica mentoratului pentru incluziune socială, tematică abordată diferențiat de către parteneri în funcție de profilul acestora.

     Agenda reuniunii a cuprins întâlnirea oficială a reprezentanților instituțiilor partenere, ședințe de lucru în cadrul cărora au fost discutate aspecte esențiale din capitolele tehnic și administrativ prezentate în formularul de aplicație și care vor fi utilizate pe toată perioada de implementare a proiectului. De asemenea, au avut loc întâlniri cu Ministrul pentru Dezvoltare Socială din Irlanda de Nord, Lordul Maurice Morrow, și cu viceprimarul orașului Bangor care a înmânat participanților certificatele.

     S-au definitivat perioadele tuturor întâlnirilor transnaționale, precum și ale activităților de învățare programate a se desfășura, pe rând, la fiecare instituție parteneră.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat – Concursul "Pentru Planeta mea"

     În perioada 21-22 noiembrie 2015, la nivelul județului Teleorman, se va desfășura faza zonală a Concursului „Pentru Planeta mea”, competiție școlară interdisciplinară organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman’’, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman și derulat cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman.

      Concursul interdisciplinar „Pentru Planeta mea”, urmărește stimularea elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal în vederea instruirii în domeniul integrat al științelor Pământului, promovarea educației creative, precum și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor.

     Potrivit calendarului, în data de 21 noiembrie 2015 vor participa la concurs elevii din ciclul liceal, în număr de 3092, urmând ca duminică, 22 noiembrie 2015, să susțină proba teoretică 2535 de elevi din învățământul primar și 3197 de elevi de la ciclul gimnazial. Etapa zonală concursului se va organiza în fiecare dintre cele cinci orașe ale județului, în 8 centre de concurs.

     Aproximativ 1000 de elevi participanți la etapa zonală se vor califica pentru etapa județeană a concursului, în ordinea descrescătoare a punctajelor, etapă care se va desfășura în zilele de 12 și 13 decembrie 2015.

COMUNICAT DE PRESĂ - 20.11.2015

     În perioada 16 - 20 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a realizat o inspecție școlară cu tema Monitorizarea desfăşurării activităţilor educative și cultural sportive, planificate de către unităţile de învăţământ, în Săptămâna Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”

Obiectivele specifice ale inspecției tematice au fost:

 • Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a elabora documente de proiectare pentru activități educative specifice Săptămânii Educaţiei Globale, sub genericul „Egalitatea trebuie să fie reală!”;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a proiecta activități educative extrașcolare care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
 • Evaluarea capacității cadrelor didactice de a implica un număr cât mai mare de elevi / parteneri educaționali în activităţi extrașcolare în domeniul educației pentru cetățenie democratică;
 • Monitorizarea derulării activităților educative planificate.

     Pe parcursul inspecției școlare, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, s-au utilizat următoarele metode și procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare:

 1. Verificarea documentelor de proiectare și planificare a activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale;
 2. Analizarea proiectelor educaționale elaborate pentru activitățile planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale;
 3. Monitorizarea desfășurării efective a activităților planificate;
 4. Verificarea parteneriatelor încheiate pentru derularea proiectelor propuse;
 5. Discuții cu profesorii, elevii și părinții acestora.

     În inspecția școlară din cadrul Săptămânii Educației Globale au fost incluse 18 unități de învățământ de nivel pre-primar, primar, gimnazial și liceal, atât din mediul urban cât și din cel rural, fiind verificate următoarele documente: programul activităților educative planificate în cadrul Săptămânii Educației Globale; dosarul Coordonatorului de proiecte și programe educative extrașcolare; dosarul comisiei de consiliere și orientare; dosarul Consiliului Școlar al Elevilor (în unitățile de învățământ cu nivel gimnazial și liceal).

     Cei 10 inspectori școlari și 3 metodiști ISJ implicați în activitatea de inspecție au constatat următoarele aspecte pozitive: existența documentelor de proiectare a activităților planificate în Săptămâna Educației Globale; adaptarea activităților propuse la particularitățile de vârstă ale elevilor; varietatea tipurilor de activități desfășurate: dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, vizionarea unor materiale video pe tema egalității; implicarea unui număr mare de elevi în activitățile derulate; diversitatea partenerilor educaționali participanți la activități; popularizarea activităților desfășurate în presa scrisă și în spațiul virtual.

     Dintre recomandările făcute se pot menționa: extinderea colaborării cu organizații / instituții a căror activitate se desfășoară la nivel județean/regional/național; aplicarea unor chestionare de satisfacție beneficiarilor din proiectele implementate; implicarea, în mai mare măsură, a Consiliului Școlar / Județean al Elevilor în proiectarea și implementarea activităților; intensificarea colaborării cu Asociația Părinților / Consiliului Reprezentativ al părinților din toate unitățile de învățământ.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 13.11.2015

     În săptămâna 09 - 13 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o Inspecţie Şcolară Generală la Liceul Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga. Cei 11 inspectori școlari și 7 profesori metodiști ai ISJ Teleorman implicați în inspecția școlară au făcut aprecieri asupra celor 7 arii tematice/domenii nominalizate în Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011.

     Inspecţia Şcolară Generală a urmărit:

a) evaluarea și monitorizarea activității unității de învățământ, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție;
b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unității de învățământ inspectate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației;
c) consilierea și sprijinirea unității de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

     Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, au fost utilizate diverse metode şi procedee de documentare, control, îndrumare și evaluare, precum:

 • Observarea activităților desfășurate la clasă;
 • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare;
 • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
 • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
 • Discuţii cu directorul unității de învățământ, cu profesorii, cu personalul didactic auxiliar, cu elevii și părinții acestora.

     Pe parcursul inspecției, au fost analizate diverse documente școlare, evaluându-se calitatea și eficiența acestora. Dintre aceste documente fac parte: planul de dezvoltare instituțională, raportul anual de evaluare internă, raportul de autoevaluare, cataloagele și registrele matricole, condica profesorilor, planurile operaționale ale diferitelor comisii constituite la nivelul unității de învățământ, precum și documentele ședințelor consiliului de administrație.

     Conform prevederilor Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, raportul scris final, întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică, va fi prezentat într-o ședință a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Andrei Șaguna” Botoroaga.

BIROUL DE PRESĂ